Vodná planéta v rôznych jazykoch

Upozornenie. Anotácia sa prekladala v čase, keď bola Vodná planéta trilógiou. Prvé tri diely, Rovní a ešte rovnejší, Vyšší záujem a Trochu iný svet boli vytvorené v rokoch 2010-2011. V roku 2015 pribudol štvrtý diel, Hadí meč, i niekoľko bonusových materiálov. Kompletná séria dostala meno Vodná planéta: Príbeh Larynie.

Slovak/Slovenčina (Slovak Republic)

Román z fantasy prostredia, obsahujúci predovšetkým filozofiu, nepochopenie, túžbu niečo dosiahnuť, avšak nechýba v ňom ani dávka čierneho humoru. Trilógia a niekoľko poviedok v rozsiahlom svete plnom bláznivých pravidiel. Hovorí sa v ňom aj o náboženstve, nenávisti a odlišných kultúrach. Hlavná postava je Larynia, nerozhodné dievča, nedobrovoľne spoznávajúce svet, v ktorom stráca všetko, na čom jej záležalo. Spôsobuje jednu tragédiu za druhou. Dôležitá postava je aj Ziggy, ťažko pochopiteľná a filozofujúca bojovníčka, ktorá pravidelne prekvapuje ostatných a nepozná slovo strach. Príliš slabá v svojej domovine a prisilná mimo nej. Vodná planéta má prvky dievčenského, náboženského i psychologického románu, hororu, ale aj rozprávky. Venuje sa sporným témam z rôznych uhlov pohľadu, napríklad postaveniu žien alebo využívanie ľudskej naivity.

Prvá kniha poukazuje na názorové rozdiely medzi jednotlivými skupinami ľudí a tiež opisuje rozdielnosť v myslení postáv v rámci danej skupiny, kde vládnu nespravodlivé nariadenia. Druhá kniha vykresľuje výrazné zmeny v spoločnosti po výmene vedenia a porovnáva rôzne formy menšieho zla vo svete, kde ľudskosť nemá svoje miesto. Posledná kniha trilógie sa zameriava na vzťahy medzi odlišnými postavami, ktoré sa nedobrovoľne ocitajú na rovnakom mieste. Robinzonáda, horor i pokus o mier, o výhodnosti ktorého paradoxne takmer každý pochybuje.

Czech/Čeština (Czech Republic)

Román z prostředí fantasy, obsahující především filozofii, nepochopení, touhu něčeho dosáhnout, nechybí v něm však ani dávka černého humoru. Trilogie a několik povídek v rozsáhlém světě plném bláznivých pravidel. Mluví se v něm i o náboženství, nenávisti a odlišných kulturách. Hlavní postavou je Larynia, nerozhodná dívka nedobrovolně poznávající svět, v němž ztrácí všechno, na čemž jí záleželo. Způsobuje jednu tragédii za druhou. Důležitou postavou je také Ziggy, těžko pochopitelná a filozofující bojovnice, která pravidelně překvapuje ostatní a nezná slovo strach. Příliš slabá ve své domovině a příliš silná mimo ni. Vodní planeta má prvky dívčího, náboženského i psychologického románu, hororu, ale i pohádky. Věnuje se sporným tématům z různých úhlů pohledu, například postavení žen nebo využívání lidské naivity.

První kniha poukazuje na názorové rozdíly mezi jednotlivými skupinami lidí a současně opisuje rozdílnost v myšlení postav v rámci dané skupiny, v níž vládnou nespravedlivá nařízení. Druhá kniha líčí výrazné změny ve společnosti po výměně vedení a porovnává různé formy menšího zla ve světě, kde lidskost nemá místo. Poslední kniha trilogie se zaměřuje na vztahy mezi rozdílnými postavami, které se nedobrovolně ocitají na stejném místě. Robinzonáda, horor i pokus o mír, o jehož výhodnosti paradoxně téměř každý pochybuje.

(Za vylepšenie českého prekladu, s ktorým pomohol Andrej Rády, pekne ďakujeme)

English (first translation)/Angličtina

A fantasy novel containing above all philosophy, lack of understanding, desire to achieve something and some black humour. A trilogy and a couple of short stories in a big world full of crazy rules, religion, hatred and different cultures. The main character is Larynia, an indecisive girl, unwillingly exploring the world in which she loses everything that had mattered to her and creates a string of tragedies. Another inportant character is Ziggy, a difficult to understand and contemplating warrior, who regularly surprises and doesn't know the meaning of the word fear. Too weak in her native country and too strong outside it.

The Water Planet has aspects of romance, religious and psychological novel, horror and fairytale and discusses controversial issues. The first book shows differences between different groups of people as well as people within a particular group and unfair order. The second book shows marked differences in society after new leadership have been made and contrasts different forms of evil behaviour where humanity has no place. The last book focuses on relationships between the characters who find themselves in one place. Robinsonade, horror and an attempt to bring about peace, the advantage of which everyone doubts.

English (second translation)/Angličtina

A novel arising out of fantastic surroundings, containing above all philosophy, misunderstanding, a yearning to achieve something, but without lacking a portion of good humour either. A trilogy and some tales in the wide world of mad rules. It also talks about religion, hatred and different cultures. The main character is Larynia, the indecisive girl who is reluctantly getting to know the world in which she is losing everything of which it consists for her. She causes one tragedy after another. An important character too is Ziggy, a hard to understand and philosophising fighter, who regularly bemuses others and does not know the word fear. Too weak in her home country and too strong outside it. The planet of water has elements of a girlish, religious and psychological novel, a work of horror, but also of narrative. It is devoted to the disputable subjects arising from a difference in status, for example the position of women or the abuse of human naiveté.

The first book shows differences of opinion between single human groups and also describes differences in the thinking within the same group, where an unfair order prevails. The second book shows great changes in a society after a change of leadership and compares different forms of smaller goodness in the world where humanity has no place. The last book of the trilogy deals with relationships between different characters who are reluctantly in the same place. A Robinson Crusoe novel, a work of horror and evidence of peace, of the advantage of whoever has their doubts.

Esperanto

Romano el fantasta ĉirkaŭaĵo, enhavanta precipe filozofion, malkomprenon, sopiron atingi ion, sed ne mankas en ĝi ankaŭ porcio da nigra humoro. Trilogio kaj kelkaj rakontoj en la vasta mondo plena da frenezaj reguloj. En gxi parolas ankaŭ pri religio, malamo kaj diferencaj kulturoj. La ĉeffiguro estas Larynia, la maldecidema knabino, nevolonte ekkonanta la mondon, en kiu ŝi perdas ĉion, pri kio konsistis al ŝi. Ši kaŭzas unu tragedion post la alia. Grava figuro estas ankaŭ Ziggy, malfacile komprenebla kaj filozofianta batalantino, kiu regule mirigas la aliulojn kaj ne konas la vorton timo. Tro malforta en sia hejmlando kaj troforta ekster ĝi. La akva planedo havas elementojn de knabina, religia kaj psikologia romano, de hororiga verko, sed ankaŭ de rakonto. Ĝi dediĉas al disputindaj temoj el diversa starmaniero, ekzemple al pozicio de virinoj aŭ mizuzado de homaj naiveco.

La unua libro montras opiniajn diferencojn inter unuopaj homaj grupoj kaj ĝi ankaŭ priskribas diferencojn en la pensado kadre de la sama grupo, kie regas maljustaj ordoj. La dua libro manifestas grandajn sxangxojn en societo post ŝanĝo de estraro kaj komparas diversajn formojn de pli malgranda malbono en la mondo, kie homeco ne havas sian lokon. La lasta libro de la trilogio okupigxas pri rilatoj inter diferencaj figuroj, kiuj nevolonte troviĝas sur la sama loko. Robinsonromano, hororiga verko kaj provo pri paco, pri avantaĝo de kiu ĉiu pridubas.

German/Nemčina (Germany)

Ein Roman aus einer phantastischen Umgebung, der in erster Linie Philosophie, Missverstehen und Sehnsucht etwas zu erreichen enthält. Aber es mangelt ihm auch nicht an einer Portion schwarzem Humor. Eine Trilogie und einige Erzählungen aus der weiten Welt verrückter Regeln. In ihm wird auch über Religion, Hass und verschiedene Kulturen gesprochen. Die Hauptfigur ist Larynia, das unentschlossene Mädchen, das ungewollt die Welt erkennt, in der sie alles verliert, was ihr wichtig ist. Sie verursacht eine Tragödie nach der anderen. Eine wichtige Figur ist auch Ziggy, schwer verständlich und eine philosophierende Kämpferin, die regelmäßig Andere in Erstaunen versetzt und die nicht das Wort 'Angst' kennt. Zu schwach in ihrer Heimat und zu stark außerhalb der Heimat. 'Der Wasserplanet' hat Elemente eines mädchenhaften, religiösen und psychologischen Romans, eines Horrorwerks, aber auch Elemente einer Erzählung. Er ist gewidmet streitwürdigen Themen ausgehend von verschiedenen Standpunkten, zum Beispiel die Position der Frauen oder der Missbrauch menschlicher Naivität.

Das erste Buch zeigt Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen Menschengruppen und es beschreibt auch Unterschiede im Denken innerhalb derselben Gruppe, in der eine ungerechte Ordnung vorherrscht. Das zweite Buch offenbart große Änderungen in einer Gesellschaft nach dem Wechsel der Führung und vergleicht verschiedene Formen von kleinerem Übel in der Welt, in der Menschlichkeit keinen Platz hat. Das letzte Buch der Trilogie beschäftigt sich mit Beziehungen zwischen verschiedenen Figuren, die sich ungewollt am gleichen Ort befinden. Ein Robinson-Roman, ein Horrorwerk und ein Versuch über Frieden, über Vorteile, die jeder bezweifelt.

Hungarian/Maďarčina (Hungary)

Fantasy környezetben játszódó regény, amely elsősorban a filozófiával, meg nem értettséggel, siker iránti vággyal foglalkozik, de nem hiányzik belőle egy csipet fekete humor sem. Egy trilógia és néhány elbeszélés az őrült szabályokkal teli nagyvilágból. Szó esik benne a vallásról, gyűlöletről és különböző kultúrákról is. A főszereplő Larynia, a határozatlan lány, aki önkénytelenül ismeri meg a világot, amelyben mindent elveszít, ami számára fontos volt. Egyik tragédiát a másik után okozza. Fontos szereplő Ziggy is, a nehezen megérthető, filozofáló harcos, aki rendszeresen okoz meglepetést a többieknek és nem ismeri a félelmet. Túl gyenge a szülőföldjén és túl erős azon kívül. A Vízi bolygó tartalmazza a lányregény, vallásos irodalom és pszichológiai regény, a horror, de a mese elemeit is. Különböző nézőpontok alapján foglalkozik olyan sokat vitatott témákkal, mint a nők szerepe vagy az emberi hiszékenység kihasználása.

Az első könyv rámutat az egyes embercsoportok közötti nézeteltérésekre valamint az adott, igazságtalan szabályok szerint működő csoportokon belüli szereplők gondolkodásának különbségeire. A második könyv a vezetőség leváltását követő jelentős társadalmi változásokat szemlélteti és összehasonlítja a gonoszság kisebb formáit egy olyan világban, ahol az emberségnek nincs helye. Az utolsó könyv a különböző szereplők közötti viszonyokra fókuszál, akik akaratuk ellenére azonos helyen találják magukat. Robinzonád, horror és békére törekvés, melynek előnyeit paradox módon mindenki megkérdőjelezi.

Preložila Eibner Zsuzsi, ktorá sa venuje prekladom medzi SK a HU.

Polish/Poľština (Poland)

Powieść gatunku fantasy, zawierająca przede wszystkim pierwiastki filozoficzne, pełna niedomówień, rozmyślań o tęsknocie za osiągnięciem czegoś, jakkolwiek nie brakuje w niej również dawki czarnego humoru. Trylogia oraz kilka opowiadań osadzonych w szerokim świecie pełnym zwariowanych reguł. Porusza również tematykę taką jak religia, nienawiść i różnice kulturowe. Główną bohaterką jest Larynia, niezdecydowana dziewczyna, która nie do końca z własnej woli poznaje świat, w którym traci wszystko, na czym jej zależało. Powoduje jedną tragedię za drugą. Ważną postacią jest Ziggy, skomplikowana i wciąż filozofująca wojowniczka, regularnie zaskakująca pozostałych i nie znająca słowa strach. Zbyt słaba w swej ojczyźnie i zbyt silna poza nią. Wodna planeta zawiera w sobie elementy powieści kobiecej, religijnej, psychologicznej, horroru, ale również i baśni. Analizuje kontrowersyjne zagadnienia z różnych punktów widzenia, na przykład rolę kobiet czy żerowanie na ludzkiej naiwności.

Pierwsza z książek opisuje różnice w poglądach pomiędzy poszczególnymi grupami ludzi, zarysowuje również podział w myśleniu poszczególnych postaci w ramach danej grupy, w której panują niesprawiedliwe zasady. Druga książka kreśli wyraźne zmiany społeczne, które zachodzą po zmianie rządzących i porównuje dwie formy mniejszego zła w świecie, w którym nie ma miejsca na humanizm. Ostatnia z części trylogii poświęcona jest stosunkom między poszczególnymi postaciami, które nie z własnej woli znajdują się w tym samym położeniu. Robinsonada, horror i próba zaprowadzenia pokoju, o korzyściach którego powątpiewa paradoksalnie prawie każdy.

Preložil Piotr Wójcik, ďakujeme!

Romanian/Rumunčina (Romania)

Roman ţinând de genul fantasy, incluzând în principal idei filozofice, motivul neînțelegerii şi pe acela al dorintei de a realiza ceva, cartea conţine însă şi o anumită doză de umor negru. Avem aici o trilogie și câteva povestiri într-o lume mare, plina de reguli demente. În ea se vorbeşte chiar şi despre religie, ură, și culturi diferite. Personajul principal este Larynia, o fată care nu prea ştie ce vrea, dar care este obligată, împotriva voinţei sale, de a cunoaşte o lumea în care își pierde toate lucrurile la care ţinea. Tragediile se ţin lanţ. Un personaj important este şi Ziggy, o războinică neînţeleasă, pasionată de filozofie, care îi surprinde în permanenţă pe ceilalţi şi nu cunoaște frica. Prea slabă pe teritoriul său și prea puternică în afară. "Planeta de apă" conţine elemente de "roman pentru fete", roman religios şi psihologic, horror dar şi de poveste. El abordează probleme controversate din perspective diferite, cum ar fi statutul femeilor sau faptul de a profita de naivitatea umană.
Primul volum evidențiază diferențele de opinie între diferite grupuri de oameni și, în acelaşi timp, descrie modurile distincte de a gândi ale personajelor din cadrul unui colectiv în care guvernează legi nedrepter. Cel de-al doilea volum relatează modificările semnificative care se produc într-o companie după schimbarea managerilor și compară diferitele forme ale "răului celui mai mic" într-o lume în care umanitatea nu-şi găseşte locul. Ultimul volum al trilogiei se concentrează asupra relațiilor dintre nişte personaje care se află involuntar în același loc. Întâlnim aici destine de Robinsoni Crusoe, elemente de horror şi încercarea de a face pace, chiar dacă aproape toţi cei implicaţi se îndoiesc de avantajele ei.

Roman ţinând de genul fantasy, incluzând în principal idei filozofice, motivul neînțelegerii şi pe acela al dorintei de a realiza ceva, cartea conţine însă şi o anumită doză de umor negru. Avem aici o trilogie și câteva povestiri într-o lume mare, plina de reguli demente. În ea se vorbeşte chiar şi despre religie, ură, și culturi diferite. Personajul principal este Larynia, o fată care nu prea ştie ce vrea, dar care este obligată, împotriva voinţei sale, de a cunoaşte o lumea în care își pierde toate lucrurile la care ţinea. Tragediile se ţin lanţ. Un personaj important este şi Ziggy, o războinică neînţeleasă, pasionată de filozofie, care îi surprinde în permanenţă pe ceilalţi şi nu cunoaște frica. Prea slabă pe teritoriul său și prea puternică în afară. "Planeta de apă" conţine elemente de "roman pentru fete", roman religios şi psihologic, horror dar şi de poveste. El abordează probleme controversate din perspective diferite, cum ar fi statutul femeilor sau faptul de a profita de naivitatea umană.

Primul volum evidențiază diferențele de opinie între diferite grupuri de oameni și, în acelaşi timp, descrie modurile distincte de a gândi ale personajelor din cadrul unui colectiv în care guvernează legi nedrepter. Cel de-al doilea volum relatează modificările semnificative care se produc într-o companie după schimbarea managerilor și compară diferitele forme ale "răului celui mai mic" într-o lume în care umanitatea nu-şi găseşte locul. Ultimul volum al trilogiei se concentrează asupra relațiilor dintre nişte personaje care se află involuntar în același loc. Întâlnim aici destine de Robinsoni Crusoe, elemente de horror şi încercarea de a face pace, chiar dacă aproape toţi cei implicaţi se îndoiesc de avantajele ei.

Preložil Mircea Dan Duta, ďakujeme!

Russian/Ruština (Russia)

Роман из фантастической окружающей среды, содержащий в основном философию, непонимание, тоскливое желание достичь чего-нибудь, но нет недостатка также и в чёрном юморе. Трилогия и несколько рассказов в просторном мире полном сумасшедших правил. В нём говорят также о религии, ненависти и разных культурах. Главная фигура – это Ларыния, нерешительная девушка, которая неохотно знакомится с миром, в котором она теряет всё, что имело для неё значение. Это приводит к одной трагедии за другой. Также главным действующим лицом является Зигги, которую трудно понять. Это философствующая женщина-борец, которая постоянно удивляет других и не знает слова «страх». Слишком слабая на своей родине и очень сильная за её пределами. Произведение «Водная планета» содержит элементы женского, религиозного и психологического романа. Это и триллер и просто рассказ. Роман посвящен спорным вопросам с разных точек зрения, например, положение женщин и злоупотребления человеческой наивности.

Первая книга показывает разногласия между отдельными группами людей, а также описывает разницу в мышлении внутри одной группы, в которой царят несправедливые порядки. Вторая книга представляет большие изменения в обществе после смены правительства и сравнивает различные формы меньшего зла в мире, в котором человечество не имеет своего места. Последняя книга трилогии занимается отношениями между разными персонажами, которые не по своей воле оказываются на одном и том же месте. Робинзонада, триллер и попытка установить мир, в преимуществе которого все сомневаются.

Slovenian/Slovinčina (Slovenia)

Fantazijski roman, ki obsega predvsem filozofijo, nerazumevanje, hrepenenje nekaj doseči, vendar pa v njem ne manjka niti kanček črnega humorja. Trilogija in nekaj kratkih zgodb v širnem svetu, polnem norih pravil, religije, osovraženih in drugačnih kultur. Glavni lik je Larynia, neodločno dekle, ki ni pripravljeno raziskovati svet, v katerem izgublja vse, kar ji je bilo pomembno. Povzroča eno tragedijo za drugo. Pomemben lik je tudi Ziggy, težko razumljiva in filozofska bojevnica, ki praviloma preseneča ostale in ne pozna besede strah. Prešibka znotraj svoje domovine in premočna zunaj nje. Vodni planet ima prvine dekliškega, verskega, psihološkega in grozljivega romana ter tudi pravljice. Ukvarja se s spornimi temami, na primer položajem žensk ali pa zlorabo človeške naivnosti, z različnih zornih kotov.

Prva knjiga prikazuje razlike med posameznimi skupinami ljudi ter opisuje razlike v mišljenju likov v okviru dane skupine, kjer vlada nepravična ureditev. Druga knjiga prikazuje izrazite spremembe znotraj družbe po spremembi vodstva in primerja različne oblike manjšega zla v svetu, kjer človečnost nima svojega mesta. Zadnja knjiga trilogije se osredotoča na odnose med različnimi liki, ki se neprostovoljno znajdejo na istem mestu. Robinzonijada, grozljivka in poskus vzpostaviti mir, o prednosti katerega paradoksalno skoraj vsakdo dvomi.

Preložila Maja Ilić, ďakujeme!